Fjends Kunstforening

ForårsudstillingenGeneralforsamlingen 2022


Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11.00

Dagsorden ifølge vedtægterne


Referat

1 Valg af dirigent

Preben blev valgt som dirigent. Preben konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og var beslutningsdygtig.

2 Formandens beretning

Udstillingen i 2021 blev aflyst grundet covid19. Året blev derfor også gjort kontingentfrit og indbetalinger, der var blev overført til 2022.

I 2020 havde foreningen 167 medlemmer. 136 kunstnere var repræsenteret på udstillingen, heraf deltog 77 for 1. gang. Udstillingen indeholdt i alt 691 værker. Censorerne var Pia Viborg, Kurt Kyed, Knud Steffen Nielsen, Bo Gorzelak Pedersen, Ruth Kudsk Jørgensen.

3 Fremlæggelse af regnskabet

Regnskaberne for 2020 og 2021 skal ses samlet jvfr. punkt 2. Regnskabet i 2020 udviste et lille underskud ca. 10.000 kr., som således skal ses i sammenhæng med et overskud på ca. 18.000 kr. i 2021.

Regnskabet er vedhæftet til orientering.

Der var ved generalforsamlingen spørgsmål til behovet for den forholdsvis store kassebeholdning på ca. 128.000 kr., der giver anledning til betaling af negativ rente. Årsagerne hertil er flere, men det skyldes primært et ønske om at kunne afholde en udstilling uden at være bekymret for om de tilknyttede udgifter kan dækkes af indtægterne ved udstillingen. Herudover kan der blive behov for renovering/ nyanskaffelse af spanske vægge på et tidspunkt.

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på 250 kr. årligt

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

René Henriksen og Johanne Dahlgaard trådte tilbage. Tove Andreasen modtog ikke genvalg

Følgende blev genvalgt/valgt

Jens Christian Vestergaard modtog genvalg
Pia Mikkelsen modtog genvalg
Janni Retoft modtog genvalg
Rikke Kløjgaard Rothmann blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen
Lotte Hytting blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen
Anni Bjerregaard Nielsen blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

Kirsten Rogild modtog genvalg
Jette Grandjean blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Birgit Ahle blev valgt som ny revisor
Der var ikke andre kandidater til posten i Generalforsamlingen. Generalforsamlingen pålagde derfor bestyrelsen at finde en revisor og en suppleant inden 1. september 22.

Efterfølgende har Johnny Auchenberger takket ja til posten som revisor.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

 


Vedtægter for Fjends Kunstforening

Links til medlemmernes hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet