Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen


Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Fjends Kunstforening.

§ 2. Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst. Dette søger foreningen realiseret gennem afholdelse af udstillinger eller anden kulturel virksomhed.

§ 3. Som medlem optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Et års kontingentrestance medfører automatisk sletning fra medlemslisten. Udmeldelse med øjeblikkelig virkning, kan til enhver tid foretages ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Overskydende kontingent udbetales i så fald ikke.

§ 4. På generalforsamlingen fastsættes det årlige medlemskontingent. Der betales forud for det kommende år.

§ 5. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Hvert år afgår 3 eller 4 af bestyrelsen, samt begge bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget af disse gælder for 1 år. Alle hverv er ulønnede.

§ 6. Generalforsamlingen, er foreningens øverste myndighed, indkaldelsen sker som annonce på foreningens hjemmeside og pr. mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Stemmeret har de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det.

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændringer i foreningens love, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf mindst ¾ skal stemme for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for lovændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage med mindst 8 dages varsel. Vedtagelse kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig begæring, underskrevet af mindst 25 % af medlemmerne.

§ 8. Foreningens regnskabsår er 1.1. – 31.12.

§ 9. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles aktiverne i Fjends Kunstforening til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål. For opløsning af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer.

International Woodsculpture Symposium in Ringkøbing, Denmark


13th Symposium 28 July – 4 August 2024

Link til Maleribasens hjemmeside

Link til Fundraising.HOW

Læs de seneste nye artikler om legater på Fundraising.how

Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm      Flagermuseland.dk      Daugbjerg Kalkgruber      Mønsted Kalkgruber      Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle       Stoholm Borgerforening      Æ Fjandboarkiv      Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet