Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Forårsudstillingen - Fjends Kunstforening
Forårsudstillingen - Fjends Kunstforening
Deltager i ArtoLab 2023 med Street intervention characters
Alice Occhiali og Valerio Peroni - Váli Theatre Lab/ Odin Teateret
Alice Occhiali og Valerio Peroni - Váli Theatre Lab/ Odin Teateret
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Carsten Hansen, Stoholm - Tegning
Carsten Hansen, Stoholm - Tegning
Kurt Kyed spiller guitar ved Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2007
Kurt Kyed spiller guitar ved Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2007
ArtoLab 2023
ArtoLab 2023
Mogenstrup Fotomuseum viser udvalgte kameraer fra samlingen på 2000 unikke fotogtrafiapperater
Mogenstrup Fotomuseum
Mogenstrup Fotomuseum
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen 2022
Forårsudstillingen 2022
Der gøres klar til udstilling
Der gøres klar til udstilling
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Åbningstale ved Forårsudstillingen 2018
Åbningstale ved Forårsudstillingen 2018
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen 2020
Forårsudstillingen 2020
Foto * Sara Holst * Forårsudstillingen
Foto * Sara Holst * Forårsudstillingen
Croquis - et tilbud ved ArtoLab 2023
Croquis - et tilbud ved ArtoLab 2023
Stoholm Vandrerhjem * Overnatning for udstillere langvejs fra
Stoholm Vandrerhjem * Overnatning for udstillere langvejs fra
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Stoholm Vandrerhjem ligger ved siden af udstillingsstedet
Stoholm Vandrerhjem ligger ved siden af udstillingsstedet
Argentinsk tango er godkendt af FN/Unesco som en del af verdens kunst- og kulturarv
Argentinsk tango er godkendt af FN/Unesco som en del af verdens kunst- og kulturarv
Safe * Lars Kjeldsen Hammel
Safe * Lars Kjeldsen Hammel
Svirreflue * Årets foto 2021 i Fjends Fotoklub
Svirreflue * Årets foto 2021 i Fjends Fotoklub
Borgmester i Viborg, Ulrik Vilbek holder åbningstalen i 2018
Borgmester i Viborg, Ulrik Vilbek holder åbningstalen i 2018
Caroline Fjerbæk spiller ved Forårsudstillingen
Caroline Fjerbæk spiller ved Forårsudstillingen
Der gøres klar til modtagelse af værker
Der gøres klar til modtagelse af værker
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
René Henriksen, Laanum * Rød, gul og grøn * Forårsudstillingen 2011
René Henriksen, Laanum * Rød, gul og grøn * Forårsudstillingen 2011
Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Forårsudstillingen
Forårsudstillingen
Kornblomsten i Stoholm deltager i ArtoLab 2023
Kornblomsten i Stoholm deltager i ArtoLab 2023

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Fjends Kunstforening.

§ 2. Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst. Dette søger foreningen realiseret gennem afholdelse af udstillinger eller anden kulturel virksomhed.

§ 3. Som medlem optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Et års kontingentrestance medfører automatisk sletning fra medlemslisten. Udmeldelse med øjeblikkelig virkning, kan til enhver tid foretages ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Overskydende kontingent udbetales i så fald ikke.

§ 4. På generalforsamlingen fastsættes det årlige medlemskontingent. Der betales forud for det kommende år.

§ 5. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Valgperioden for bestyrelsen er 2 år. Hvert år afgår 3 eller 4 af bestyrelsen, samt begge bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget af disse gælder for 1 år. Alle hverv er ulønnede.

§ 6. Generalforsamlingen, er foreningens øverste myndighed, indkaldelsen sker som annonce på foreningens hjemmeside og pr. mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Stemmeret har de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det.

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændringer i foreningens love, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf mindst ¾ skal stemme for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for lovændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage med mindst 8 dages varsel. Vedtagelse kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig begæring, underskrevet af mindst 25 % af medlemmerne.

§ 8. Foreningens regnskabsår er 1.1. – 31.12.

§ 9. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles aktiverne i Fjends Kunstforening til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål. For opløsning af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer.

Stoholm Vandrerhjem

En mulighed for dem, der kommer langvejs fra
Pusterum for forpustede udstillere.....
Højt til loftet
Lyst og luftigt
Det nødvendige rum på alle værelserne
Hovedbygningen, hvor Forårsudstillingen afholdes
Rasteplads for trætte udstillere
Spillebulen - hvis ellers tiden tillader det
Et smukt voliere for Forårsudstillingens trækfugle
Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider

Fjends Kunstforening
Forårsudstillingen
Email: kontakt@fjendskunstforening.dk